Vragen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Wat kunt u bij leven zelf regelen

Een voorafregeling afsluiten bij een begrafenisondernemer. Om uw specifieke wensen voor uw uitvaart vast te leggen en uw nabestaanden financiële problemen te besparen, kunt u alles mooi vooraf regelen – ook financieel. Uw begrafenisondernemer kan u hiermee zeker helpen.

Wenst u alles officieel vast te leggen, dan gaat u best eens langs op de dienst Burgerlijke Stand.

Uw wilsbeschikking opmaken

U kunt langsgaan bij uw begrafenisondernemer en al uw wensen laten noteren. Hiervan wordt dan een document opgemaakt en dan kunt u bij de Burgerlijke Stand het officiële formulier ‘Mijn Wilsbeschikking’ invullen. Hierin beschrijft u uw wensen inzake cremeren of begraven, afstand van organen, enzovoort. In het rijksregister wordt genoteerd dat u deze wilsbeschikking heeft laten registreren. Ook het document opgesteld door de begrafenisondernemer wordt hieraan toegevoegd.

Belangrijk : één door de overledene zelf geschreven wilsbeschikking is eveneens geldig wanneer ze met de hand is geschreven, gedateerd en ondertekend.

Orgaandonatie

De Belgische wet bepaalt dat iedereen die zich bij leven niet tegen orgaandonatie verzet, automatisch zijn toestemming geeft om zijn organen na zijn overlijden af te staan. Alleen de naaste familie kan zich dan nog tegen transplantatie verzetten. Om er zeker van te zijn dat uw laatste wilsbeschikking wordt gerespecteerd, kunt u bij uw Gemeenteadministratie een toestemmings- of bezwaarformulier invullen. Die informatie wordt dan rechtstreeks aan het Rijksregister doorgegeven. Dat is meteen ook de instantie waarmee het medisch team dat de transplantatie wil uitvoeren, in de eerste plaats contact opneemt.

Het levenstestament

Het levenstestament is een document waarin u beslissingen voor uw ‘oude dag’ kunt vastleggen, met name:

– de keuze van een voorlopige bewindvoerder als u niet langer uw bezittingen kunt beheren. U kunt daarvoor een naaste aanwijzen, waardoor achteraf geen derde aangesteld hoeft te worden.

– de wilsverklaring over euthanasie: u stelt één of meerdere vertrouwenspersonen aan die verplicht geraadpleegd moeten worden als u wilsonbekwaam bent. De verklaring is 5 jaar geldig en herroepbaar.

– de wilsverklaring over medische behandeling : in dit document kunt de medische behandelingen (zoals ademhalingsondersteuning) vastleggen die u al dan niet wilt krijgen. Ook daarvoor kunt u een vertrouwenspersoon aanstellen die uw wensen kenbaar maakt als u daar zelf niet meer toe in staat bent.

Een testament opstellen

De notaris is de best geplaatste persoon om u te helpen bij het opmaken van een testament. Hij zal een ‘openbaar testament’ opstellen dat u ondertekent, maar dat bij hem bewaard blijft. U kunt ook zelf met de hand een testament schrijven. Dat document moet u vervolgens dateren en ondertekenen. Het hoeft niet te worden bewaard door een notaris.

Een testament is een nuttig schriftelijk document voor wie zijn nalatenschap anders dan de wettelijke devolutie wil regelen. Is er geen testament, dan bepaalt de wet aan wie en in welke verhoudingen de nalatenschap toekomt. Is er wel een testament, dan schrijft de wet voor welk deel voor bepaalde erfgenamen voorbehouden is.

Die beperking geldt voor elke categorie erfgenamen, maar voor het overige beslist u zelf naar welke personen de rest van uw bezittingen gaat. Die legt u via een testament vast. Een interessante optie als u uw bezittingen niet aan de enkele verre verwanten wilt nalaten, of als u rechtstreeks uw kleinkinderen wilt bevoordelen. Meer info hieromtrent kunt u navragen bij de notaris.

Info over successierechten

www.vlaanderen.be

www.successie-online.be

Rol van de begrafenisondernemer

Rouwbrief opstellen en drukken

Breng uw familieleden, vrienden en kennissen zo snel mogelijk op de hoogte van het overlijden en geef hen de gelegenheid om de uitvaart bij te wonen of een bericht van deelneming te sturen. De begrafenisondernemer beschikt over verschillende bestaande formules van rouwbrieven, die u kunt aanpassen aan uw persoonlijke smaak.

Overlijdensbericht plaatsen

Naast het versturen van rouwbrieven kunt u via uw begrafenisondernemer ook een overlijdensbericht laten verschijnen in de krant. Zo bent u zeker dat u niemand vergeet het overlijden te melden. Worden er geen rouwbrieven verstuurd, dan vermeldt u dat het bericht geldt ‘als enige kennisgeving’.

Wenste de overledene een uitvaart in strikte intimiteit, dan is een overlijdensbericht de aangewezen manier om iedereen daarvan op de hoogte brengen.

Rouwplechtigheid organiseren

Of u nu kiest voor begrafenis of crematie, de formules voor de rouwplechtigheid zijn eindeloos  van standaard tot uiterst gepersonaliseerd. Uw begrafenisondernemer zal u met raad en daad bijstaan om de juiste keuzes te maken en kan u helpen om binnen uw voorziene budget te blijven.

Bidprentje drukken

Aan familie, vrienden en kennissen die hun medeleven hebben betoond, kunt u een aandenken aan de overledene geven. Meestal gebeurt dat door middel van een bidprentje. Ook hier beschikt de begrafenisondernemer over verschillende bestaande formules die u volledig kunt aanpassen.

Rouwmaaltijd organiseren

Wenst u na de rouwplechtigheid familieleden, vrienden en kennissen uit te nodigen voor een koffiemaaltijd, dan kunt u bij de rouwbrief een invitatie voegen. Bij het organiseren van de rouwmaaltijd kan uw begrafenisondernemer u zeker een helpende hand bieden.

Wie verwittigen na een overlijden en een Attest van Overlijden bezorgen

Bankinstellingen

De bank bezorgt de volledige lijst van zijn of haar bezittingen aan het Ontvangkantoor der Domeinen (FOD Federale Overheidsdienst Financiën) van de woonplaats van de overledene. Zo gaat de belastingadministratie na of alle bezittingen wel in de aangifte van nalatenschap van de familie opgenomen zijn.

Zodra de bank op de hoogte is van het overlijden, blokkeert zij alle tegoeden op de zicht- en spaarrekeningen, alsook de kluis op naam van de overledene wordt verzegeld.

Ook de rekeningen van de overlevende echtgeno(o)t(e) worden geblokkeerd, ongeacht het huwelijksstelsel

Alle gegeven volmachten vervallen.

Lopende rekeningen en betalingen zoals ziekenhuisonkosten en begrafeniskosten mogen betaald worden met de tegoeden op de bank zonder deblokkering op voorwaarde dat deze worden afgegeven aan het loket op de bank. De financiële instellingen zijn ook verplicht om de overlevende echtgenoot of echtgenote een som uit te betalen om te overleven gedurende de periode dat de rekeningen worden geblokkeerd.

De rekeningen en in de inhoud van de kluis blijven geblokkeerd tot de bank de namen van de erfgenamen kent. Die moeten een akte van bekendheid/of een attest van erfopvolging om hun statuut te bevestigen. Op dat ogenblik kan de bank hun instructies ontvangen over de vereffening van het vermogen.

Ziekenfonds

Verwittig het ziekenfonds zo snel mogelijk, zeker als de overledene een ziektevergoeding of invaliditeitsuitkering kreeg. Ga naar het loket met een uittreksel uit de overlijdensakte – gewone fotokopie mag ook – en de SIS-kaart van de overledene. Per post opsturen kan ook, met vermelding van naam, adres, rijksregisternummer en financieel rekeningnummer van de overledene.

Uw ziekenfonds zal alles regelen voor de nabestaanden:

• hun hoedanigheid als verzekerde aanpassen (weduwe/weduwnaar, wezen)

• recht op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen nagaan (hangt af van jaarlijks bruto

inkomen van weduwe/weduwnaar)

• SIS-kaart(en) aanpassen en nieuwe kleefzegels bezorgen

Rijksdienst voor Pensioenen

Zorgkas  (vb. Mantelzorg of FOD of andere instellingen waar u een vergoeding van ontvangt)

Notaris of testamentuitvoerder  /  Werkgever  /  Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

VDAB  /  Vakbond  /  Fonds Beroepsziekten  /  Kinderbijslagfonds

Electriciteitsleverancier / Waterleverancier / Telefoon / …

Overlijdensaangifte op het gemeentehuis

De overlijdensaangifte(s) bij de Burgerlijke Stand wordt gedaan door begrafenisondernemer.

Hij zorgt dan ook  voor voldoende documenten voor de familie van werkverlet en voor voldoende documenten bewijs van overlijden. Het document bewijs van overlijden heeft u nodig voor de bank, ziekenfonds, pensioenkas, mantelzorg,…

Volgende documenten dienen voorgelegd te worden bij de Burgerlijke Stand :

• overlijdensattest (= Model III C ingevuld door behandelende geneesheer)

• toelating tot crematie (van de beëdigde arts door gemeente aangesteld) enkel bij crematie

• identiteitskaart van de overledene

• trouwboekje van de overledene, trouwboekje van de ouders indien de overledene niet gehuwd is

• wilsbeschikking van de overledene als hij/zij er een opgesteld heeft

Vaststelling van overlijden thuis of in een ziekenhuis of in een rusthuis

Wanneer iemand overlijdt, moet dit officieel vastgesteld worden door een arts, op de plaats van het overlijden. Dus eerst dient altijd een arts opgeroepen te worden en pas na het invullen van de documenten kan de begrafenisondernemer langs gaan om de overledene op te halen.

De behandelende geneesheer zal de oorzaak en het tijdstip van overlijden officieel vaststellen, en levert een wettelijk document af (Model III C) dat de begrafenisondernemer nodig heeft voor de aangifte van het overlijden bij de gemeente. Deze aangifte dient te gebeuren in de gemeente van overlijden en in de gemeente van begraving.

Wanneer de overledene zelf de keuze voor crematie gemaakt heeft (zelf een laatste wil heeft ingediend in zijn gemeente van woonst) of zijn familie kiest voor crematie dan moet er een tweede arts een vaststelling doen, deze is aangesteld door de gemeente en wordt verwittigd door de begrafenisondernemer. Deze vaststelling gebeurt in het uitvaartcentrum.

Wat biedt de accommodatie van Uitvaartcentrum Merken

Rouwkamer

We bieden de mogelijkheid to meermaals groeten van uw geliefde in één van onze rouwkamers, waarna u rustig kunt bijpraten met familie en vrienden in onze verzorgde koffiekamer.

Aula

Aula Uitvaartcentrum MerkenOnze accommodatie biedt ook een ruimte Aula aan met een ruimte voor 60 personen (zitplaatsen) zodat u in alle sereniteit afscheid kan nemen van uw dierbare, volledig volgens uw wensen.  Onze Aula is voorzien van multimedia zodat u mooie herinneringen samen met de familie kan aanhalen.